Miljøpolitik
Startside Op Plantesalg Bogsalg Kurser Foredrag Foreningen Link Søg

 

Op

Miljøpolitik for have- / parkanlægget Blomstergården

I henhold til foreningens formålsparagraf skal Blomstergårdens Venner drive "Blomstergården" som besøgssted for lokale og turister, samt

- videreudvikle "Blomstergården" som besøgsmål

- tilbyde folkeoplysende virksomhed efter Folkeoplysningsloven

- fremme interessen for planter og havekultur

- fremme interessen for natur og kultur.

I fortsættelse af de vedtægtsbestemte opgaver er det hensigten at drive "Blomstergården" med en så lav miljøbelastning, som det er praktisk muligt. Det vil sige at insektmidler og andre giftstoffer kun må anvendes i tilfælde, hvor der ikke kan ske bekæmpelse ved hjælp af biologiske metoder, f.eks. i tilfælde, hvor der er indkommet skadedyr, som ikke har naturlige fjender i Danmark eller hvor der ikke er udviklet biologiske bekæmpelsesmetoder. Det er hensigten ikke at anvende ukrudtsbekæmpende midler i forbindelse med renholdelse af haven. Der lægges vægt på genanvendelse af affald fra haven ved kompostering. Kompost og flis indgår i vedligehold og som gødning til havens bede.

Ved ændringer i beplantninger og nyanlæg skal der tages hensyn til miljøbelastningen både ved anlæg og den efterfølgende drift.

El

Der anvendes kun elektricitet ved drift af vandløb. Det tilstræbes at pumpekapaciteten udnyttes optimalt blandt andet ved lav modtryk og ved beregning af driftsøkonomien ved pumpevalg. Vandløb og andre installationer, som kræver el skal så vidt muligt kun være i brug i åbningstiden og kun i den del af åbningstiden, hvor der er gæster i haven.

Vand

Vand til vanding i haven leveres fra gartneriet, som har egen boring. Det skal ved udplantning tilstræbes at der i størst muligt omfang udplantes på tidspunkter, hvor kunstvanding kan undgås. Desuden bør plantevalget afstemmes efter jordbunden i den pågælgende del af haven, så efterfølgende kunstvanding undgås. Der stilles krav til leverandøren af sommerblomster vedr. jordblanding for at mindske behovet for vanding i forbindelse med udplantning.

På længere sigt bør muligheden for etablering af regnvandsbassiner overvejes i forbindelse med nyanlæg, således at der i nogen grad kan anvendes regnvand til ekstra vanding i haven.

Gødning

Kunstgødning (mineralgødninger) bruges i så lille et omfang som muligt. I stedet anvendes kompost. Kunstgødning i fast form bør kun anvendes som hjælpemiddel ved nyetablering og inden evt. flisdække. Flydende gødning kan bruges til styrkelse af planter, der har været udsat for insekt- eller svampeangreb.

Al haveaffald komposteres og bruges som gødning. Større grene flises og anvendes som dækmateriale på gangarealer og andre steder, hvor det kan have en effekt som ukrudtsbekæmpende eller for at holde på jordens fugt til gavn for planter. Grene og top fra stedsegrønne planter findeles og komposteres til brug for jordforbedring og jorddække i surbundsbede til erstatning for spagnum.

Græsafklip fra plæner skal indgå i det naturlige kredsløb i græsarealerne og må ikke fjernes. For at styrke det voldsomme slid græsarealer i perioder udsættes for kan der i begrænset omfang suppleres med kunstgødning med lavt kvælstofindhold eller topdressing med kompost i det tidlige forår.

Der stilles krav til leverandøren af sommerblomster om, at de er gødet med Osmocote langtidsgødning eller tilsvarende.

Kemikalier

Insektbekæmpelse skal så vidt muligt undgås. Hvis enkelte planter bliver kraftigt angrebet og indgriben i den naturlige bekæmpelse er nødvendig, skal der bruges biologisk bekæmpelse, hvis det er muligt. Måske bør ændringer i plantesammensætningen overvejes, hvis der derigennem kan ske en reduktion i angreb på forskellige planter.

Ukrudt bekæmpes manuelt eller mekanisk. Kun i ekstreme tilfælde tillades brug af Round Up eller lignende.

I alle tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt at bruge kemikalier, skal hensynet til naturen og grundvandet vægtes til størst muligt gavn for naturen og grundvandet ved valg af kemikalie.

Andet affald

Gæster medbringer ofte madkurve eller der købes forfriskninger i kiosken. Affaldet herfra bortskaffes indtil videre med dagrenovationen.

I forbindelse med anlæg af sti mellem spiseplads og legeplads i vinteren 2002/03 skal der etableres mulighed for affaldssortering ved spisepladsen, så flasker, dåser og batterier kan sorteres i beholdere hver for sig.

Nyanlæg

Ved nyanlæg bør det tilstræbes at der i videst muligt omfang anvendes materialer, som ved deres nedbrydning indgår fuldt ud i naturens kredsløb. Materialer der på sigt kan forurene grundvand skal undgås.

 

Miljøpolitiken har været gældende for haven siden etableringen i 1986. Nedskrevet i august 2002.

Senest opdateret: 04. juni 2014 .

Send e-mail på info@blomstergaardenvedviborg.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Web-sted.